VT Family - шаблон joomla Продвижение

Avizat in sedinta Consiliului  Profesoral  din data de 24.10.2017

Aprobat  in sedinta  CA din  data  de 25.10.2017

Download document pdf

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SCOLII GIMNAZIALE  NR.1,FUNDENI,CALARASI

                TITLUL I

        DISPOZIȚII GENERALE

          CAPITOLUL  I

    CADRUL   de  REGLEMENTARE

ART. 1

 • Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnaziala nr.1, com.Fundeni,strada Fizicienilor, nr. 71, CIF 24127606, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., își desfășoară activitatea in subordinea Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi pentru procesul instrctiv-educativ si a Consiliului Local Fundeni,Calarasi  din punct de vedere financiar-administrativ.
 • În cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni,Calarasi se desfăşoară procesul de  invatamant pe nivele: prescolar, clasa pregatitoare, I – IV şi V-VIII.

       TITLUL   II

  Organizarea  unitatilor  de  invatamant

     CAPITOLUL  I

  Reteaua  scolara

 • Unitatea  cu  personalitate  juridica-Scoala  Gimnaziala nr.1,Fundeni

               -preg.-IV-5 clase

               -gimnaziu-9clase

 • Structuri:

              Gradinita cu Program Normal nr. 1 -2 grupe;

             Gradinita cu Program Normal nr. 2-1 grupa

             Gradinita  cu program Normal nr.3-1 grupa

             Scoala  Primara  nr.2-5  clase-preg.-IV;

             Scoala  Primara  nr.3-5  clase -preg.-IV

5) Transportul de la domiciliu la şcoală şi înapoi este asigurat cu microbuzul scolar, aflat in proprietatea Primariei.

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar Scolii Gimnaziale  este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011.

 cu modificarile si completarile ulterioare, cu OM 5079/2016-Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar, cu OM 4472/2016 – Statutul elevului si cu OM 4619/2014-Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie in unitatile de invatamant preuniversitar.

ART. 2

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatatile de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si Structurile arondate.

ART. 3

Unitatile de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si Structurile  arondate garantează drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ acreditat si/sau autorizat, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare; sunt organizate pe principii nediscriminatorii şi resping ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste.

ART. 4

Unitatatile de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala si Structurile  arondate au independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ si au asigurata finantarea din fonduri publice, fonduri extrabugetare si sponsorizari conform legislatiei in vigoare.

ART. 5

Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

ART. 6

 • Unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si Structurile  Arondate sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale , a prezentului regulament şi a regulamentului intern.
 • Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
 • Regulamentul intern a fost propus şi dezbatut in Consiliul profesoral.

        

 • Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala  nr.1 si Structurile  Arondate,  Fundeni.

ART. 7

În incinta unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si  Structurile Arondate, Fundeni sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

ART. 8

 • Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august, din anul calendaristic următor.
 • Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene, se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei Nationale.
 • În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
  • Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
 • la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentantilor organizatiei sindicale si ai parintilor, cu aprobarea inspectorului scolar geeneral;
 • la nivelul grupurilor de unităţi din judet, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Nationale.
  • la nivel regional sau naţional, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, prin ordin al ministrului educaţiei nationale.
 • Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si communicate institutiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

CAP. II - ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR SCOALA GIMNAZIALA NR.1,FUNDENI SI  STRUCTURILE ARONDATE

ART. 9

În unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1 si  Structurile  Arondate, formaţiunile de studiu cuprind grupe (invatamant prescolar) si clase (invatamant primar si gimnazial), conform prevederilor legale.

ART. 10

 • În unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala  nr.1,Fundeni cursurile se desfăşoară dupa  cum urmeaza:
 • -GPN nr.1:8,00-13,00   
 • -Preg.-II-III-IV: într-un singur schimb in  intervalul 8,00-11,50;
 •           -I;III: 12,00-16,00
 • -V-VIII:8,00-15,00
 • Structurile Arondate:
 •   Scoala  Primara  nr.2:
 •         -Învăţământul prescolar: 8,00-12,00
 •         -Inv. primar:-Pregatitoarea;Cls.I: 8,00-12,00
 •                             -Cls.II;III;IV:12,00-16,00
 •   Scoala  Primara  nr.3:
 •         -GPN nr.3: 8,00-12,00
 •         -Inv. Primar:I;II:8,00-12,00
 •                            :Preg.;III;IV-12,00-16,00
 • În învăţământul primar ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră ; exceptie fac clasa pregatitoare si clasa I, unde durata orelor de curs este de 35 minute; diferenta pana la 50 minute este acoperita de activitati recreative;
 • Deoarece clasele pregatitoare - IV funcţionează împreună cu clasele din ciclul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învăţătorii organizează in clasa activităţi extracurriculare de tip recreativ.
 • Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.
 • În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea bine fundamentată a Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
 • Prin hotararea consiliului de administratie, la cererea parintilor, Scoala Gimnaziala nr.1 si  Structurile  Arondate, pot organiza activitati cu elevii dupa orele de curs,pentru activitati de remediere , activitati  pregatire  concurs Terra,pregatire examen EN cls.VIII .
 • Unitatea  Scolara  PJ se afla  amplasata  la o distanta  de 2 km fata  de Sc.2 si la 3 km distanta fata  de  Sc.3.
 • Structurile  2,3 au fost  reabilitate (SC.3)si Extinsa(Sc.2);Localul Sc.nr.1 este  propus  pentru  reabilitare,consolidare si extindere-1 sala de sport.

CAP. III

      FORMATIUNI   DE STUDIU

          SCOALA  GIMNAZIALA  NR.1-PJ-28 ( GRUPE +CLASE)-600 elevi

                              -5 clase  Preg-IV-119

                              -9 clase  V-VIII-177 elevi

                 SCOALA  PRIMARA  NR.2-Preg-IV-5 clase-117

                 SCOALA  PRIMARA  NR.3-Preg-IV-5 clase- 80

                 GPN nr.1:2  grupe- 51 copii;

                 GPN  nr.2:1 grupa-29copii;

                 GPN nr.3:1 grupa- 27 copii.

  

           TITLUL  III

- MANAGEMENTUL   UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ,ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1,FUNDENI,CALARASI

               CAPITOLUL  I - CONDUCEREA UNITĂȚII

ART. 11

 • Conducerea unitatii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni este asigurată în conformitate cu prevederile legale.
 • Unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala  are urmatoarea structura de conducere:
  • Consiliul de administratie;
  • Director

CAPITOLUL  II

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 12

 • Unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1 ,Fundeni ste condusă de catre Consiliul de administraţie.
  • Reprezentantul legal al unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala  nr.1,Fundeni este Presedintele Consiliului de administratie,directorul unitatii  scolare.
 • Presedintele Consiliului de administratie, dispune deschiderea/închiderea de conturi bancare, desemneaza persoanele cu drept de semnatura pentru aceste conturi, precum si persoanele imputernicite sa desfasoare operatiuni in relatiile cu bancile.
 • Consiliul de administraţie are drepturi depline în conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1 si a Structurilor Arondate, Fundeni.
 • Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu .
 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni este format din  9 membri:

                Presedinte:Prof.Grigore  Elena   

                                   Prof.Gatea  Ana Maria

                                   Prof.inv.primar:Neagu  Mariana

                                   Inv.Mihai  Mircea

                                   Dragomir  Irina-reprezentant   Primar

                                   Dima  Marian-Consilier  Local

                                   Niculae  Jan-Consilier  Local

                                   Lazar  Carmen-Presedinte  Consiliul  Reprezentativ al Parintilor

                                   Parici  Cristina-Reprezentant  CRP

 • ţie sunt   prevazute  in   Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie,anexa  la  ROFUI scoala.

CAPITOLUL  III

DIRECTORUL

 • Director – conducerea executiva-dir. PROF.GRIGORE  ELENA  -DECIZIA  ISJ CL NR.526/21.12.2016

ART. 14

 • Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
 • Directorul este subordonat Consiliului de administratie. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectorul general al ISJ Calarasi.
 • Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii suplimentare, directorul incheie contract de management administrative-financiar cu primarul localitatii Fundeni pe baza modelului-cadru aflat in OM 5079/2016 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar.
 • Directorul incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general al I.S.J. Calarasi in baza modelului-cadru prevazut in anexele aflate in OM 5079/2016 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar.
 • Pe perioada exercitarii mandatului, directorul nu poate detine, conform legii, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.
 • Directorul unitatii de invatamant poate fi eliberat din functie la propunerea motivate a consiliului de administratie a I.S.J. Calarasi, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni sau la propunerea consiliului profesoral cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit in urma solicitarii scrise a primarului, cu acordul inspectoratului scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in

consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administratie al inspectortului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului scolii.

 • In cazul vacantarii functiei de director, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de catre un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliului de administratie al I.S.J. Calarasi, cu posibilitatea consultarii consiliului profesoral al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni si cu acordul scris al persoanei solicitate.
 • Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor.
 • Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
 • Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unitatii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni,Calarasi.
 • Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare/extraşcolare, de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ.

ART. 15

 • Drepturile şi obligaţiile directorului unitatii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern si fisa postului.
 • Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului in functie de reglementarile legale in vigoare,in colaborare
 • Perioada concediului anual de odihnă al directorului este prevazuta in contractul individual de munca, conform legislatiei in vigoare si este aprobata de inspectorul scolar general al I.S.J. Calarasi.

ART. 16

 • În realizarea funcţiei de conducere executiva, directorul are următoarele atribuţii:
 • este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia;
 • asigura managementul strategic al unitatii de invatammant, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, dupa consultarea partenerilor sociali si a reprezentantilor parintilor si elevilor;
 • asigura managementul operational al unitatii de invatamant;
 • asigura corelarea obiectivelor specifice unitatii de invatamant cu cele stabilite la nivel national si local;
 • coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii unitatii de invatamant;
  • asigura aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca;
 • prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei din scoala pe care o conduce, intocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; raportul, aprobat de consiliul de administratie, este prezentat in fata consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al parintilor si este adus la cunostinta autoritatilor primarului, Consiliului Local Fundeni si I.S.J. Calarasi;

(1)În realizarea funcţiei de conducere de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: a) propune consiliului de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara;

b) raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant;

c) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei material a unitatii de invatamant;

 • În realizarea funcţiei de conducere de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
 • angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca;
 • intocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine; raspunde de angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitate, precum si de selectia personalului nedidactic;
 • propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului;
 • indeplineste atributiile prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si de alte acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale;

(4) Alte atributii ale directorului sunt:

a)propune I.S.J. Calarasi, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul de administratie ;

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educationale a unitatii de invatamant si o propune spre aprobare consiliului de administratie;

c)coordoneaza si rapsunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori pentru educatie, pe care le transmite I.S.J. Calarasi si raspunde de introducerea datelor in Sistemul de Informatii Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR);

d)propune consiliului de administratie, spre aprobare, Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni si Structurile  Arondate

 e)coordoneaza efectuarea anuala a recensamantului copiilor/elevilor din circumscriptia scolara/prescolara;

f)stabileste componenta formatiunilor de studiu in baza hotararii consiliului de administratie; g)elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie;

h)numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie, educatoarele la grupe si invatatorii si profesorii diriginti la clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;

i)numeste cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obiective; j)numeste, in baza hotararii consiliului de administratie, coordonatorul structurilor Scoala  Primara nr.2,3;

k)stabileste, prin decizie, componenta  comisiilor din cadrul unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de administratie;

l)coordoneaza comisia de intocmire a orarului si il propune spre aprobare consiliului de administratie; m)aproba graficul serviciului pe scoala al personaluluui didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;

n)propune consiliului de administratie, spre aprobare, Calendarul activitatilor educative ale unitatii de invatamant;

(5)aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;

p)aproba, prin decizie, regulamentele de functionare ale  echipelor sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invatamant in baza hotararii consiliului de administratie;

q)elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor, care se desfasoara in unitatea de invatamant si le supune spre aprobare consiliului de administratie;

r)asigura, prin responsabilii de comisii metdice, aplicarea planului de invatammant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluare rezultatelor scolare;

s)controleaza, cu sprijinul responsabililor de comisii metodice, calitatea procesului instructive-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistente la orele de curs si prin participarea la diferite activitati educative extracurriculare si extrascolare;

t)monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate;

u)monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestora in colectivul unitatii de invatamant;

v)aproba asistentele la orele de curs sau la activitati educative scolare/extrascolare, a sefilor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

w)consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzirile de la orele de curs ale personalului didactic de predare, precum si intarzirile personalului didactic auxiliar si nedidactic, de l programul de lucru.

x)isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce;

y)numeste si controleza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de invatamant;

z)asigura arhivarea documentelor scolare si oficiale;

(6) -raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii; raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea actelor de evident scolara;

(aa)-aproba vizitarea unitatii de invatamant, de catre personae din afara unitatii, inclusive de catre reprezentantii mass-media. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de indrumare si control asupra unitatii de invatamant, precum si persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant;

(7)Directorul indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, potrivit legii, precum si orice alte atributii rezultand din prevederile legale in vigoare ssi contractile collective de munca aplicabile.

(8)Pentru realizarea atributiilor sale, directorul se consulta cu reprezentantii organizatiei sindicale apartinand de Federatia Sindicatelor Libere din Invatmant si/sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor din unitatea de invatamant, in conformitate cu prevederile legale.

(9)In lipsa, directorul are obligatia de delega atributiile catre un cadru didactic, membru al consiliului de administratie. Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii;

ART. 17

In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite in conformitatea cu prevederile art.

16, directorul emite decizii si note de serviciu.

ART. 18

Directorul este presedintele consiliului profesoral si prezideaza sedintele acestuia.

RT. 19

 • Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invatamant sunt cele prevazute de legislatia in vigoare, de prezentul regulament si de contractual colectiv de munca aplicabil.
 • Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general.

CAP. IV – DIRECTORUL  ADJUNCT

              -Vacant

CAPITOLUL  V

    TIPUL SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

ART. 19

Pentru optimizarea managementului Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, elaboreaza documentele managerial astfel:

 • Documente de diagnoza
 • Documente de prognoza
 • Documente de evidenta

ART. 20

 • Documentele de diagnoza ale scolii sunt:
 • Rapoartele de activitate semestriala si anualeasupra activitatii desfasurate - director;
 • Rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant –sefii compartimente;
 • Raportul anual de evaluare interna a calitatii - CEAC
  • Conducerea Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI poate elabora, in functie de

situatiile specifice, si alte documente de diagnoza pe domenii specifice, care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor specifice

ART. 21

 • Rapoartele anuale si semestriale de activitate se intocmesc de catre directorul scolii,
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate se valideaza de catre Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, la propunerea directorului, la inceputul semestrului al II lea, respectiv, la inceputul anului scolar urmator.
 • Rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt prezentate  de catre director in Consiliul profesoral

ART. 22

Comisia  pentru  evaluarea  si  asigurarea  calitatii intocmeste  RAPORTUL  ANUAL DE EVALUARE INTERNA-RAEI

ART. 23

Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, se valideaza de catre Consiliul de administratie, la propunerea coordonatorului comisiei, si se prezinta spre analiza in cadrul Consiliului profesoral.

ART. 24

 • Documentele de prognoza ale Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI se intocmesc pe baza documentelor de diagnoza a perioadei anterioare si sunt:
 • Planul de dezvoltare institutional (PDI) 2016-2020;REVIZUIT
 • Planul operational 2017/2018
 • Planul managerial  ANUAL/SEMESTRUL I 2017/2018
 • Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

In functie de situatiile ivite, directorul poate elabora si alte documente de prognoza, in scopul optimizarii managementului unitatii de invatamant.

ART. 25

 • Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se elaboreaza de catre o comisie coordonata de catre director, pentru o perioada de 4 ani. Acesta contine:
 • prezentarea unitatii: istoric si starea actual a resurselor umane, material si finnciare, relatia cu comunitatea locala si organigrama;
 • analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza mediului extern (de tip PESTE);
  • viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii;
 • planificarea tuturor activitatilor unitatii de invatamant, respectiv activitatii managerial, obiective, termene, stadia de realizare, resurse necesare, responsabilitati, indicatori de performanta si evaluare.
 • Planul de dezvoltare institutionala se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral al scolii si se aproba de catre consiliul de administratie.

ART. 26

(1)Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza de catre director pentru o perioada de un an scolar.

(2)Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si inspectoratului scolar la specificul unitatii, precum si a obiectivelor strategice a planului de dezvoltare institutionala la perioada anului scolar respectiv.

(3)Planul managerial se dezbate si avizeaza in consiliul profesoral si se aproba in consiliul de administratie.

ART. 27

(1)Planul operational constituie documentul de actiune pe termen scurt, se elaboreaza pentru un an scolar si reprezinta planul de implementare a proiectului de dezvoltare institutionala. Planul operational se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.

ART. 28

Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea si/sau dezvoltarea, sistemului de control intern managerial, inclusive a procedurilor formalizate pe activitati. Planul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern va cuprinde obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte component necesare.

ART. 29

Documentele manageriale de evidenta sunt:

 • Statul de functii;
 • Organigrama unitatii de invatammant;
 • Schema orara a unitatii de invatamant;
 • Planul de scolarizare;
 • Dosarul cu instrumente interne de lucru ale directorului.

TITLUL  IV

            PERSONALUL  UNITATILOR DE  INVATAMANT

  CAPITOLUL  I

     DISPOZITII GENERALE

ART. 30

 • In Scoala Gimnaziala NR.1,Fundeni, personalul este format din personal didactic, care poate fi de conducere (director) si de predare (educatoare, invatatoare, profesori), didactic auxiliar (secretar, administrator financiar, administrator de patrimoniu,bibliotecar) si personal nedidactic (femei de serviciu ,paznic si  muncitor fochist)
 • Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din unitatea de invatamant se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
 • Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu unitatea de invatamant, prin reprezentantul legal.

 

    

ART. 31

 • Competententele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt cele reglementate de legislatia in vigoare.
 • Personalul din invatamant trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru postul ocupat si sa fie apte din punct de vedere medical.
  • Personalul din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si  din astructurile Arondate, trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile pe care trebuie sa le transmita elevilor, o vestimentatie decenta, un comportament responabil si sa respecte regulamentele scolii si codul etic.
 • Personalului din scoala ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, private si familia acestuia.
 • Personalului din invatamant ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum sis a agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/sau colegii.
 • Personalul scolii are obligatia de a veghea la siguranta elevilor, in incinta unitatii de invatamant, pe parcursul desfasurarii programului scolar si a activitatilor extracurriculare/extrascolare.
 • Personalul scolii are obligatia sa sesizeze, dupa caz, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor copiului/elevului, inclusive in legatura cu aspect care ii afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica.

ART. 32

 • Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de functii si prin proiectul de incadrare al unitatii scolare.
 • Prin organigrama scolii se stabilesc: structura de conducere si ierarhia interna, organismele consultative, catedrele, comisiile si celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structure functionale prevazute de legislatia in vigoare.
 • Oraganigrama se propune de catre director la inceputul fiecarui an scolar, se aproba de catre consiliul de administratie si se inregistreaza ca document oficial la secretariatul unitatii de invatamant.

ART. 33

 • Coordonarea structurii Scolilor Primare 2,3,Fundeni se realizeaza de catre doamna Mitran  Valentina si  de catre dl Mihai  Mircea  ,conform Deciziei nr 51/8.09.2017 a directorului scolii.

ART. 34

Personalul didactic auxiliar si nedidactic este organizat in compartimente de specialitate si se afla in subordinea directorului.Angajarea  se face prin concurs coordonat  de  director.CA  aproba  comisiile de concurs si valideaza  rezultatele

ART. 35

La nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI, functioneaza urmatoarele compartimente: secretariat,administrativ-financiar,administrativ-patrimoniu

ART. 36

          Angajarea se face  de catre director,cu  aprobarea  CA,prin  incheierea  contractului  de munca.             

ART. 37

     Activitatea personalului  nedidactic  este  coordonata  de catre  administratorul  de patrimoniu-stabilirea  programului;sectoare;

       (1)Administratorul  de patrimoniu  verifica  periodic elementele  bazei materiale in vederea  asigurarii securitatii  copiilor/elevilor/personalului.

 CAPITOLUL II

 PERSONALUL DIDACTIC

ART. 38

Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile.

ART. 39

(1)Pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica de conducere si de predare sau intr-o functie didactica auxiliara, personalul didactic are obligatia sa prezinte un certificate medial, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educatiei Nationale .

(2)Anual, pentru tot personalul scolii (didactic,didactic-auxiliar si nedidactic), Scoala Gimnaziala nr.1 si Structurilor Arondate va asigura resurse bugetare pentru controlul medical specific cu un cabinet autorizat de medicina muncii

ART. 40

(1)Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare in managementul educational, cu minim 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul national de experti in management educational in baza procedurii si criteriilor stabilite prin metodologia aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(2)Personalul didactic are obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii; fiecare cadru didactic trebuie sa faca dovada acumularii a cel putin 90 de credite transferabile in ultimii 5 ani.

ART. 41

Se interzice personalului didactic de predare sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organelle abilitate, se sanctioneaza conform legii.

ART. 42

(1)In unitatile de invatamant se organizeaza permanent, pe durata desfasurarii cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice.

(2)Serviciul pe scoala al cadrelor didactice se organizeaza pentru cele 3 corpuri de cladire unde se desfasoara cursuri (Corp 1, 2si 3 localul structurilor  arondate).

(3)Modul de organizare si sarcinile profesorului de serviciu sunt prevazute in ROI – precum si in Procedura privind accesul in spatial scolar.

(4)Organizarea si monitorizarea serviciului pe scoala se realizeaza de catre comisia pentru intocmirea orarului si organizarea serviciului pe scoala.

ART. 43

(1)Programul personalului didactic este in conformitate cu prevederile din fisa postului si respectand orarul scolii.

(2)Programul personalului didactic auxiliar se desfasoara,dupa  cum  urmeaza:

-secretar:8,00-16,00

-bibliotecar:2 ore/zi-program  afisat

-contabilitate:2 ore/zi(transformata cu aprobarea  ISJ CL la 4 ore/zi)

       CAPITOLUL  III – PERSONALUL NEDIDACTIC

ART. 44

(1)Personalul nedidactic din Scoala Gimnaziala nr.1 si din Structurile Arondate Fundeni isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor de munca aplicabile.

(2)Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice scoala sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al scolii aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele examenelor.

(3)Angajarea personalului nedidactic in Scoala Gimnaziala nr.1 si din cadrul Structurilor 2,3 FUNDENI, se face de catre director, cu aprobarea consiliului de administratie, prin incheierea contractului individual de munca.

ART. 45

(1)Activitatea personalului nedidactic este coordonata de administratorul de patrimoniu din scoala:

            -posturi  nedidactic la  nivelul  Scolii  Gimnaziale  nr.1  si  la  nivelul  Structurile  Arondate:

                    Sc.nr.1 -2 posturi  ingrijitori ;

                                -1 post  paznic

                                -1  norma muncitor cu atributii fochist-0,50

                    Sc.Primara nr.2:-0,50 norma  ingrijitori;

                                             -0,25 norma muncitor-fochist;

                    Sc.Primara nr.3:-0,50 norma  ingrijitor;

                                             -0,25 norma  muncitor-fochist           

(2)Programul personalului nedidactic se stabileste de catre administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unitatii de invatamant si se aproba de catre directorul scolii; programul este detaliat in regulamentul de ordine al scolii si scris in fisa postului.

(3)Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile unitatii de invatammant, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. Sectoarele de lucru vor fi precizate in fisa postului.

(4)Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare unitatii de invatamant.

(5)Administratorul de patrimoniu sau, in lipsa acestuia, alta persoana din cadrul departamentului administrative, desemnata de catre director, trebuie sa se ingrijeasca, in limita competentelor, de verificarea periodica a elementelor bazei materiale a unitatii de invatamant, in vederea asigurarii securitatii copiilor/elevilor/personalului din unitate

CAPITOLUL IV

  EVALUAREA PERSONALULUI UNITATII DE INVATAMANT

ART. 46

(1)Evaluarea personalului didactic se face conform legislatiei in vigoare si respectand -

Procedura privind evaluarea anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

(2)In conformitate cu prevederile legale, inspectoratele scolare realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar, in baza fisei postului.

(3)Evaluarea personalului didactic se face in baza fisei de evaluare  postului,  aprobata de catre consiliul de administratie si adusa la cunostinta cadrelor didactice la inceputul anului scolar, conform OM privind structura anului scolar.

ART. 47

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfarsitul anului calendaristic conform prevederilor legale, ale regulamentului intern si a procedurii   privind evaluarea anuala a activitatii personalului nedidactic, in baza fisei postului.

ART. 48

Conducerea unitatii de invatamant va comunica in scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluarii conform fisei postului-instiintarea.

CAPITOLUL  V

  RASPUNDEREA DISCIPLINARA A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE INVATAMANT

ART. 49

Personalul didactic raspunde disciplinar conform Titlului IV, Sectiunea 11 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 50

Personalul nedidactic raspunde disciplinar in conformitate cu prevederile Legii nr. 53 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    TITLUL V

CAP. VII – ORGANISME FUNCTIONALE   SI  RESPONSABILITATI   ALE  CADRELOR  DIDACTICELA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT SCOALA   GIMNAZIALA  NR.1,FUNDENI,CALARASI

CAPITOLUL  I

Organisme functionale la  nivelul  unitatii de invatamant

Sectiunea 1

  CONSILIUL PROFESORAL

ART. 51

(1)Totalitatea cadrelor didactice ale Scoalii  Gimnaziale  constituie Consiliul profesoral al scolii. Presedintele Consiliului profesoral este directorul.

(2)Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice

ART. 52

Modul de organizare, de desfasurare a activitatii si atributiile sunt reglementate prin propriul regulament de organizare si functionare care este parte a prezentului regulament (Art.58;59 ROFUIP)

(1)Cvorum  2/3 din nr.total;absenta  nemotivata reprezinta  abatere  disciplinara

(2)HCP-adoptare  prin vot   deschis  sau  secret

(3)Secretarul CP-numit prin  decizia  directorului

(4)CP  poate  aproba  participarea  unor  invitati

(5)PV  se  semneaza la sfarsitul  sedintei  de catre  toti

SECTIUNEA a 2 a – CONSILIUL CLASEI

ART. 53

(1)Consiliul clasei functioneaza in Scoala Gimnaziala nr.1, la nivelul invatamantului primar si gimnazial si este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei (de regula presedintele comitetului de parinti al clasei) si de un reprezentant al elevilor clasei (de regula liderul clasei) la clasele gimnaziale.

(2)Prsedintele consiliului clasei este invatatorul sau profesorul diriginte.

(3)Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru. El se poate intalni de cate ori situatia o impune, la solicitarea invatatorului sau dirigintelui, a parintilor sau elevilor.

ART. 54

Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase;Documentele  CR-tematica;grafic;convocatoare;registru  pv;dosarul  anexa

ART. 55

Modul de organizare, de desfasurare a activitatii si atributiile sunt reglementate prin propriul regulament de organizare si functionare .

SECTIUNEA a 3 a –COMISIILE METODICE

ART. 56

(1)In cadrul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni si  in cadrul Structurilor Arondate, comisiile metodice se constituie din minim 3 membri, pe cicluri de invatammant la invatamant prescolar si primar si pe discipline inrudite la ciclul gimnazial.

(2)In cadrul scolii si a structurii arondate sunt constituite urmatoarele comisii metodice:

a)Comisia metodica invatamant prescolar-educatorele

               -responsabil ed.Bogdan Cristiana  Petruta

b)Comisia metodica invatammant primar:

          3 comisii-Sc.nr.1-responsabil Gavrila Cornelia  Nicoleta

                                     2 -responsabil Mitran  Valentina

                                     3-responsabil Ilie Maria Magdalena

c)Comisiaa metodica Limba  si Comunicare :prof.Gatea Ana Maria

d)Comisia metodica Matematica si Stiinte:prof.Maria  Marius

e)Comisia metodica „Om  si Societate”-responsabil  Buica Iulian

f)Comisia  Dirigintilor:responsabil  prof.Onisor  Nicoleta  Georgiana

(2)Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de catre membrii comisiei ,aprobat  in consiliul  profesoral si validat de catre consiliul de administratie.

(3)Sedintele comisiei metodice se tin lunar sau de cate ori directorul ori membrii comisiei considera ca este necesar. Sedintele se desfasoara dupa o tematica elaborata la nivelul comsiei sub indrumarea responsabilului si aprobata de directorul unitatii de invatamant.

ART. 57

Modul de organizare, de desfasurare a activitatii si atributiile sunt reglementate prin propriul regulament de organizare si functionare .

CAPITOLUL  II

  RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATEA DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA  NR.1,FUNDENI,CALARASI

SECTIUNEA 1

 COORDONATORUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

ART. 58

(1)Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare este un cadru didactic titular ales de Consiliul profesoral si aprobat de Consiliul de administratie in baza unor criterii specifice aprobate de catre consiliul de administratie.

 • Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare coordoneaza activitatea educative din scoala, initiaza, organizeaza si desfasoara activitati extrascolare si extracurriculare la nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni in colaborare cu responsabilul comisiei diriginti, cu responsabilii comisiilor invatamant prescolar si invatamant primar, cu consiliul reprezentativ al parintilor din scoala, cu Asociatia Parintilor din Scoala Fundeni, cu reprezentantii Consiliului elevilor, cu reprezentantii Consiliului local, cu primaria si cu  reprezentatii  Institutiilor  Locale.
 • Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare isi desfasoara activitatea in baza prevederilor strategiilor Ministerului Educatiei Nationale privind educatia formala si non-formala.

(4)Directorul Scolii Gimnaziale nr.1 stabileste atributiile coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare in functie de specificul scolii.

 • Coordonatorul pentru proiecte si programe educative poate  fi remunerat din fonduri extrabugetare,conform legii.

ART. 59

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare are urmatoarele atributii:

a)coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educative non-formala din scoala;

b)avizeaza planificare activitatilor din cadrul programului activitatilor educative al scolii;

c)elaboreaza programul activitatilor educative scolare si extrascolare proprii, in conformitate cu

planul de dezvoltare institutional, cu directiile stabilite de I.S.J. Calarasi si Ministerul Educatiei Nationale  in urma consultarii parintilor si elevilor;

d)elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative de interventie si prevenire a absenteismului, a abandonului scolar, a violentei, a delicventei juvenile, precum si programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de educatie civica, promovarea sanatatii, programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de educatie civica, promovarea sanatatii, programe culturale, ecologice, sportive si turistice, educatie rutiera, protective civila;

e)identifica tipurile de activitati extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum si posibilitatile

de realizare a acestora prin consultarea beneficiarilor primary si secundari ai educatiei;

f)analizeaza, semestrial, impreuna cu alte comisii existente din scoala, situatia disciplinara a elevilor si

situatia frecventei acestora la orele de curs;

g)prezinta directorului scolii rapoarte privind activitatea educativa si rezultatele acesteia;

h)disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate in scoala;

 i)faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali in activitatile educative;

j)elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali pe teme educative;

k)propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative nonformale desfasurate la nivelul scolii;

l)faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tara si strainatate, desfasurate in cadrul programelor de parteneriat educational.

ART. 60

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare

contine:

a)oferta educationala a unitatii de invatamant;

b)planul anual si semestrial al activitatilor educative extrascolare;

c)planificarea calendaristica a activitatiloe educative extrascolare, inclusiv in perioada vacantelor scolare;

d)programe de parteneriat pentru realizarea activitatii educative extrascolare;

e)programe educative de preventive si interventie;

f)modalitati de monitorizare si evaluare a activitatii educative extrascolare a elevilor;

 g)masuri de optimizare a ofertei educative extrascolare;

 h)rapoarte de activitate semestriale si anuale;

i)documente care reglementeaza activitatea extrascolara, in format letric sau electronic, transmise de I.S.J. Calarasi si Ministerul Educatiei Nationle, privind activitatea educative si extrascolara’

ART. 61

(1)Ziua metodica pentru coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare este in conformitate cu cea stabilita de I.S.J. Calarasi.

(2)Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare se regaseste in raportul anual de activitate, prezentat de catre director Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni. Activitatea educativa scolara si extrascoalara este parte a planului de dezvoltare institutionala a scolii.

SECTIUNEA a 2 a

 PROFESORUL DIRIGINTE

ART. 62

(1)Coordonatorul activitatii claselor de elevi de la invatamantul gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni  este  doamna  prof.Onisor  Nicoleta Georgiana.Activitatea  se realizeaza prin profesorii diriginti.

(2)Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeste o indemnizatie, conform legii.

(3)Un cadru didactic poate indeplini atributiile de profesor diriginte la o singura clasa.

(4)In cazul invatamantului prescolar si primar, atributiile de diriginte revin educatorului sau invatatorului.

ART. 63

(1)Profesorii diriginti sunt numiti anual, de catre directorul scolii, in baza hotararii Consiliului de administratie, dupa consultarea Consiliului profesoral.

(2)La numire dirigintilor se are in vedere principiul continuitatii, astfel incat o clasa sa aiba acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu de invatamant.

(3)De regula, poate fi numit diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor (numai in situatia in care numarul de cadre didactice titulare din scoala nu acopera necesarul fata de numarul de clase) care are cel putin o jumatate de norma in Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni si care preda la clasa respectiva.

ART. 64

(1)Activitatile specific functiei de diriginte sunt prevazute intr-o anexa la fisa postului cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate.

(2)Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza, semestrial si anual, de catre acesta, conform proiectului de dezvoltare institutionala si nevilor educationale ale colectivului de elevi pe care il coordoneaza si se avizeaza de catre directorul scolii. Dirigintele propune elevilor si parintilor o tematica din care acestia aleg fiecare, dupa care acesta face centralizarea si alege tematica in functie de algerile facute.

(3)Profesorul diriginte isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute in planul anual de dezvoltare institutionala al scolii, in acord cu particularitatile educationale ale clasei respective.

(4)Profesorul diriginte isi desfasoara activitatea de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii claasei pe care o coordoneaza. Activitatile se refera la:

a)teme stabilite in concordanta cu specificul varstei, cu interesele si solicitarile elevilor, pe baza programelor scolare in vigoare elaborate pentru aria curricular “Consiliere si orientare”

b)teme de educatie pentru snatate si de promovare a unui stil de viata sanatos, educatie rutiera, educatie civica, educatie si pregatire antiinfractionala a elevilor, protective civila, educatie antiseismica, antidrog, prevenirea si combaterea traficului dde personae, teme de prevenire a violentei etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu alte  institutii, organizatii.

(5)Orele destinate activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice, conform planificarii aprobate de catre directorul scolii-condica  specifica acestor tipuri de activitati.

(6)Dirigintele desfasoara activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si a oarintilor, in concordanta cu specificul varstei si nevoile indentificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(7)Activitatile de support educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza, sunt obligatoriisi sunt desfasurate de diriginte, in cadrul orelor de dirigientie sau in afara orelor de curs, dupa caz. In situatia in care aceste activitati se desfasoara in afara orelor de curs, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati, cu aprobarea directorului. Intervalul orar este anuntat de catre profesorul diriginte elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestei activitati se realizeaza cu aprobarea directorului scolii, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice.

ART. 65

(1)Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti, tutori sau sustinatori legali.

(2)Pentru realizarea unei comunicari constante cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, profesorul diriginte stabileste o ora pe saptamana in care este la dispozitia acestora, pentru prezentarea situatiei scolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educationale sau comportamente specific acestora.

(3)Planificarea orelor dedicate intalnirilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali de la fiecare clasa se aproba de catre director, se comunica elevilor si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai acestora si se afiseaza la avizierul scolii.

ART. 66

Profesorul diriginte are urmatoarele atributii:

1.Organizeaza si coordoneaza:

a)activitatea colectivului de elevi;

b)activitatea consiliului clasei;

c)sedintele cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali la inceputulsi sfarsitul semestrului, si ori de cate ori este cazul;

d)actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei; e)activitati educative si de consiliere;

f)activitati extracurriculare in scoala si in afara acesteia;

2.Monitorizeaza:

a)situatia la invatatura a elevilor;

b)frecventa la ore a elevilor;

c)participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare; d)comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare:

e)participare elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora in activitati de voluntariat.

3.Colaboreaza cu:

a)profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specific activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructive-educativ, care-I implica pe elevi; b)cabinetele de asistenta psihopedagica, in activitati de consiliere si orientare pentru elevii clasei; c)conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentr initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor problem administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusive in scopul pastrarii bazei material, pentru solutionarea unor problem sau situatii deosebite aparute in legatura cu colectivul de elevi.

d)comitetul de parinti al clasei si cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali pentru aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicate in activitatea educative scolara si extrascolara;

e)compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

f)persona desemnata de conducerea scolii pentru gestionarea Sistemului de Informatii Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR), in vederea completarii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;

4.Informeaza:

a)elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni si Regulamentul de ordine interna al scolii;

b)elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;

c)parintii, tutorii sau sustinatorii legali despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore; informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, in scris sau in mediul on-line, de cate ori este nevoie;

d)parintii, tutorii sau sustinatorii legali in cazulin care elevul inregistreaza de la 10 absente in sus; e)parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disicplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;

5.Indeplineste alte atributii stabilite de conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu reglementarilein vigoare sau cu fisa postului.

ART. 67

Profesorul diriginte are si alte atibutii:

a)raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti, tutori sau sustinatori legali si de cosiliul clasei, in baza procesului-verbal de inventariere a bunurilor din clasa incheiat la inceputul anului scolar;

b)completeaza catalogul clasei cu datele personale aleelevilor;

c)motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu reglemetarile in vigoare;

d)incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in carnetul de elev;

e)realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de acestia la invatatura si purtare;

f)propune consiliului de administratie acordarea de burse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale;

g)completeaza documentele specifice colectivului de elevi pe care il coordoneaza, respectiv, catalogul clasei, carnetele de elevi, fisa psihopedagigica;

h)intocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei;

 i)elaboreaza portofoliul dirigintelui.

ART. 68

Dispozitiile articolelor 66 si 67 se aplica in mod corespunzator si educatorilor si invatatorilor.

CAPITOLUL  III

  COMISII LA NIVEL DE SCOALA

ART.69

La nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni se constituie urmatoarele comisii metodice si comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, in conformitate cu normele legale in vigoare:

(1)comisii cu caracter permanente:

a)Comisia pentru evaluarea asigurarea calitatii -respons.prof.inv.primar Florea  Mariana

b)Comisia pentru curriculum-responsabil prof.Florea Mariana

c)Comisia pentru perfectionare si formare continua-prof.Cristache  Elena

d)Comisia pentru sanatate si securitate in munca si pentru situatii de urgenta-responsabil .prof.Gaman  Corina  Elena;prof.Ionescu  Daniela

 e)Comisia pentru control managerial intern-Prof.Gatea  Ana Maria

f)Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si de promovare a interculturalitatii-respons. Grigore  Elena

g)Comisia pentru programe proiecte educative-respons.prof.Onisor  Georgiana

(2)comisii cu caracter temporar

a)Comisia pentru acordarea burselor scolare

b)Comisia de inventariere

c)Comisia de casare, de arhivare si valorificare a materialelor rezultate

d)Comisiile pentru organizarea examenelor

e)Comisia pentru recensamantul populatiei scolare

f)Comisia pentru acordarea  ajutoarelor 

g)Comisia pentru   verificarea  completarii  corecte  a  cataloagelor  ,notarea ritmica,programarea  lucrarilor  semestriale si  incheierea  situatiei  scolare

h)Comisia pentru consiliere, orientare scolara  si  profesionala

 i)Comisia pentru intocmirea orarului si seriviciului  pe scoala

               (3)comisii cu caracter ocazional

a)Comisia de receptie bunuri

b)Comisia de achizitii

c)Comisii de selectare oferte

d)Comisia pentru verificarea documentelor scolare si actelor de studii

e)Comisia de cercetare disciplinara

                (4)Alte comisii in functie de situatia impusa

ART. 70

Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu caracter temporar doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constiturea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la nivelul unitatii de invatamant.

Componenta nominala a comisiilor se stabileste prin decizie interna a directorului scolii, dupa discutarea si aprobarea componentei lor   in Consiliul de Administratie.

ART. 71

Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, in cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul scolar si de promovare a interculturalitatii, elaboreaza si adopta anual propriul plan operational al unitatii scolare privind reducerea fenomenului violentei in mediul scolar.

ART. 72

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv cu prevederile Planului teritorial si local de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, asigurarea unui mediu securizat in unitatea de invatamant, se realizeaza de catre Primaria Fundeni, Postul de politie Fundeni  si Scoala  Gimnaziala  nr.1,Fundeni.

ART. 73

Comisia Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul scolar si de promovare a interculturalitatii este responsabila de punerea in aplicare, la nivelul unitatii de invatamant a prevederilor Planului teritorial si local de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, a Strategiei Nationale Anticoruptie in Educatie. In acest sens, Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul scolar si de promovare a interculturalitatii:

a)are obligatia de a colabora cu autotitatile administratiei publice locale, cu reprezentantii politiei si ai jandarmeriei pentru a creste siguranta unitatii de invatamant;

 b)elaboreza rapoarte privind securitatea prescolarilor/elevilor din scoala;

c)propune conducerii unitatii de invatamant masuri specifice, rezultate dupa analiza factorilor de risc si a situatiei specifice, care sa aiba drept consecinta cresterea gradului de siguranta a prescolarilor/elevilor si a personalului din unitate si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente scolii.

e)colaborarea cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, Consiliul Elevilor, asistentul social al primariei, Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, ogranizatii nonguvernamemntale in domeniul drepturilor omului si alti factori interesati in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii interculturalitatii;

f)propunerea unor actiuni specifice, la nivelul claselor din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, care sa contribuie la cunoasterea si valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitatii;

g)elaborarea si implemnetarea unor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele nondiscripimatorii in scoala. Politica scolii in acest sens, si procedurile folosite, trebuie sa fie clare, coerente, consecvente aplicate si  sa presupuna atat sanctiuni cat si o abordare constructivista; h)identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a acestora, consiliului de administratie, directorului scolii sau consiliului profesoral, dupa caz; i)prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizeaza respectarea principiilor scolii inclusive;

j)sesizarea autoritatilor competente in cazul  identificarii formelor grave de discriminare; k)monitorizarea si evaluarea actiunuilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii;

l)elaborarea  si monitorizarea implementrii planului de desegregare, acolo  unde este cazul; m)elaborarea, anual, a unui raport care care sa contina referiri la actiunile intreprinse pentru prevenirea discriminarii si al rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa caz, segregare. Raportul elaborat de comsie devine parte a raportului anual asupra activitatii desfasurate de unitatea de invataman.

ART. 74

In Scoala Gimnaziala Fundeni, se stabilesc conditiile de acces pentru personal, elevi si vizitatori in baza  – Procedurii  de acces in spatial scolar.

ART. 75

In urma consultarii Consiliului reprezentativ al Parintilor, Consiliului reprezentativ al Elevilor, Consiliului Profesoral din scoala, se stabilesc ca semne distinctive tricou/bluza la  nivelul  fiecarei clase , in conformitate cu Legea privind cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 76

Semnele distinctive stabilite se  regasesc  la  nivelul fiecarei  clase:tricou/bluza ,blugi decenti.

TITLUL VI

 STRUCTURA, ORGANIZAREA SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR SI NEDIDACTIC  SCOALA  GIMNAZIALA  NR.1,FUNDENI,CALARASI

CAPITOLUL  I

 COMPARTIMENTUL SECRETRIAT

ART. 77

(1)Compartimentul secretariat din Scoala Gimnaziala nr.1,FUNDENI cuprinde postul de secretar-1 norma.

(2)Compartimentul secretariat este subordonat directorului scolii si stabileste sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisele postului.

(3)Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau sustinatorii legali sau alte personae interesate din afara scolii, in baza unui program de lucru aprobat de director in baza hotararii Consiliului de administratie. Programul specific de lucru este detaliat in Regulamentul de ordine interna al Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI.

ART. 78

Compartimentul secretariat are urmatoarele responsabilitati:

a)asigura transmiterea informaiilor la nivelul PJ – Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni,Structuri  Arondate

b)intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date de la nivelul scolii si Structurilor Arondate;

c)intocmirea, inaintarea spre  aprobare directorului si transmiterea situatiilor statistice si a celorlalte categorii de documente solicitate de catre autoritati si institutii competente, de catre Consiliul de administratie ori de catre directorul scolii;

d)inscrierea prescolarilor/scolarilor pe baza dosarelor personale, tinerea, organizarea si actualizarea permanenta a evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea prescolarilor/elevilor in baza hotararilor consiliului de administratie;

e)inregistrarea si verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acorda elevilor potrivit legii;

f)rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform atributiilor specific din fisa postului;

g)completarea, verificarea si pastrarea in conditii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create si intrate in scoala, referitoare la situatia scolara a elevilor si a statelor de functii pentru personalul unitatii;

h)procurarea, completarea, eliberarea si evident actelor de studii si a documentelor scolare, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evident scolara in invatamantul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale;

i)selectionarea, evidenta si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenului de pastrare stabilit prin Nomenclatorul arhivistic al Scolii Gimnaziale  nr.1,Fundeni,avizat de Directia Judeteana a Arhivelor  Statului;

j)pastrarea si aplicarea stampilei scolii pe documentele avizate si semnate de persoanele competente, in situatia existentetei deciziei directorului in acest sens;

k)intocmirea si/sau verificarea, respectiv, avizarea documentelor/documentatiilor potrivit legislatiei in vigoare sau a fisei postului;

l)intocmirea statelor de personal;

m)intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de invatamant;

n)calcularea drepturilor salariale sau de alta natura in colaborare cu serviciul contabilitate;

o)gestionarea corespondentei unitatii de invatamant;

p)intocmirea si gestionarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului, in conformitate cu prevederile legale;

q)pastrarea legaturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul I.S.J. Calarasi, din cadrul Consiliului Local  sau din cadrul altor institutii sau autoritati competente in rezolvarea problemelor specifice;

r)rezolvarea oricaror altor probleme care, potrivit actelor  normative in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile, hotararilor Consiliului de administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa;

ART. 79

(1)Secretarul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenta, fiind responsabil de siguranta acesteia repsectand     Procedura privind condica de prezenta

(2)Secretarul raspunde de securitatea si integritatea cataloagelor. La sfaristul orelor de curs verifica, impreuna cu profesorul de serviciu, consemnand intr-un proces-verbal existenta tuturor cataloagelor.

(3)In perioada cursurilor, cataloagele se pastreaza in cancelarie, intr-un fiset securizat, iar in perioada vacantelor scolare, la secretariat, in aceleasi conditii de securitate.

(4)In situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, si de cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul scolii, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5)In scopul asigurii continuitatii activitatii, conform procedurii – Delegarea atributiilor, competentelor si atributiilor, direcorul unitatii de invatamant emite decizie privind delegarea sarcinilor si atributiilor secretarului pentru un cadru didactic din scoala, pentru perioadele in care, din motive obiective secretarul nu este in scoala .

(6)Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a oricaror acte de studii sau documente scolare, de obtinerea de beneficii materiale.

CAPITOLUL II

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

SECTIUNEA 1

Organizare  si  responsabilitati

ART. 80

(1)Serviciul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI, in care sunt realizate: fundametarea si executia bugetului, evident contabila, intocmirea si transmiterea situtiilor financiare, precum si orice alte activitati cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor, prevazute de legislatia in vigoare, de contractele de munca aplicbile, de regulamentul de organizare si functionare al scolii si de regulamentul intern;

(2)Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, denumit in continuare generic, contabil -0,25 norma;aprobare ISJ CL pentru marirea normei la 0,50 norma;

                 casierul- post  neremunerat

(3)Serviciul financiar este subordonat directorului Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni.

ART. 81

Compartimentul financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a)desfasurea activitatii financiar-contabile a unitatii scolare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

 • gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie; c)intocmirea proiectului de buget, pe baza  procedurii – Elaborarea bugetului si a raportului de executie bugetara, conform legislatiei in vigoare si a contractelor de munca aplicabile;

d)informarea periodica a consilului de administratie cu privire la executia bugetara; e)organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;

f)consemnarea in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimonial unitatii de invatamant si inregistrarea in evident contabila a documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

g)intocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciul secretariat;

h)valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar;

 i)intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil;

j)indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale scolii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de

stat, bugetul local si fata de terti;

k)implementarea procedurilor de contabilitate;

l)avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consilului de administratie prin care se angajeaza fondurile sau patrimonial unitatii;

m)asigurarea si gestionarea documentelor si instrumentelor financiare cu regim special; n)intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, orodnantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand procedurile legale in vigoare  SCIM;

n)orice alte atributii specific serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa;

ART. 82

(1)Intreaga activitate financiara a unitatilor de invatamant se organizeaza si se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare.

(2)Acivitatea financiara a unitatii de invatamant se desfasoara pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finantare de baza, complementara si suplimentara  sau de alte surse, iar partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol ale clasificatiei bugetare;

ART. 83

Pe baza bugetelor aprobate de catre autoritatile competente, directorul si Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale  nr.1 actualizeaza si definitiveaza programele anuale de achizitii publice resectand procedura specifica, stabilind si celelalte masuri ce se impunpentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.

ART. 84

(1)Resursele extrabugetare ale Scolii Gimnaziale  nr.1,FUNDENI, sunt folosite exclusiv de aceasta, conform hotararii consiliului de administratie.

CAPITOLUL  III

 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

SECTIUNEA  1

Organizare  si  responsabilitati

ART. 85

(1)Compartimentul administrativ din Scoala Gimnaziala NR.1,Fundeni  este coordonat de administratorul de patrimoniu si este alcatuit din  1 norma la nivel de  PJ.

(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI.

ART. 86

Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii si responsabilitati principale: a)gestionarea bazei material a Scolii Gimnaziale NR.1,Fundeni;Structuri Arondate.

b)realizarea reparatiilor si lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire a scolii;

 c)asigurarea intretinerii terenurilor, cladirilor primite in administrare si a tuturor componentelor bazei tehnico-materiale;

d)realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a scolii;

e)receptionarea bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul unitatii de invatamant;

f)inregistrarea modificarilor produse cu pivire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune si prezentarea actelor justificative serviciului financiar;

 g)evidenta consumului de materiale;

h)punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea scolii, pe linia sanatatii si securitatii in munca, a situatiilor de urgenta si a normelor P.S.I.;

i)intocmirea proiectului anual de achizitii publice cu privire la capitolul bunuri si servicii si a documentatiilor de atribuire a contractelor, impreuna cu departamentul contabilitate;

j)orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

ART. 87

Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a scolii se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

ART. 88

(1)Inventarierea bunurilor aflate in proprietatea sau in adminitrarea unitatilor de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, de catre comisia de inventariere, numita prin decizia directorului

ART. 89

(1)Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea scolii se supun aprobarii consiliului de adminitratie de catre director, la propunerea administratorului de parimoniu, in baza solicitarii compartimentelor functionale;

ART. 90

Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant sunt administrate de catre consiliul de administratie a scolii.

ART. 91

Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-materiala unitatii de invatamant,pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de administratie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

CAPITOLUL IV

BIBLIOTECA  SCOLARA

ART. 92

(1)In Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni functioneaza Biblioteca scolii.

.

(2)Norma  de bibliotecar este de 0,25 si este  prestata de catre doamna prof.Gatea  Ana Maria-cumul

(3)Programul de functionare  2 ore/zi se face in baza programului propus de profesorul bibliotecar  si aprobat de directorul scolii.

(4)Precizarile legate de regulamentul intern al bibliotecii se gasesc in capitolul dedicat acestuia in ROI al scolii.

TITLUL  VII

 BENEFICIARII PRIMARI AI INVATAMANTULUI DIN SCOALA GIMNAZIALA  NR.1,FUNDENI-ELEVII

CAPITOLUL  I

 Dobandirea si exercitarea calitatii de ELEV

ART. 93

In Scoala Gimnaziala Fundeni, beneficiarii primari ai educatiei sunt prescolarii si elevii.

ART. 94

(1)Dobandirea calitatii de beneficiar primar al educatiei se face prin inscrierea in unitatea de invatamant. Prescolarii sunt asimilati calitatii de elev. Elevii, alaturi de cadrele didactice de conducere, de predare, didactice auxiliare si nedidactice si ceilalti actori implicate, fac parte din comunitatea scolara.

(2)Invatamantul din Scoala Gimnaziala nr.1Fundeni si din Structurile  Arondate, este centrat pe elev. Toate deciziile majore ce ii privesc sunt luate dupa consultarea Consiliului Elevilor sau/si Consiliului Reprezentativ al Parintilor.

(3)Inscrierea se aproba  cu respectarea OM 5079/2016 si a altor reglementari specifice, urmare a solicitarii scrise primite din partea parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali.

ART. 95

(1)Inscrierea in invatamantul prescolar se face prin depunerea cererii tip, a copiilor dupa actele de identitate ale parintilor si copilului si a adeverintei medicale tip conform cu legislatia in vigoare la secretariatul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni.

(2)Inscrierea in clasa pregatitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Educatiei Nationale.

(3)Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu, daca nu exista prevederi specific de admitere in clasa  respectiva.

ART. 96

(1)In situatia in care, pe durata clasei pregatitoare ori a clasei I, elevul acumuleaza absente urmare a unor probleme de sanatate sau se observa, din cauza inscrierii anticipate din punct de vedere al varstei, manifestari de oboseala sau de neadaptare scolara, parintii, tutorii sau sustinatorii legali pot depune la secretariatul Scolii Gimnaziale NR.1,Fundeni solicitare de retragere a copilului in vederea reinscrierii in clasa pregatitoare, respctiv in calsa I in urmatoarul an scolar.

(2)In situatia solicitarii de retragere mentionata la alin. (1), scoala va consilia parintii, tutorii sau sustinatorii legali prividn nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta necesitatea reinscrierii.

(3)Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a elevilor, mentionata la alin. (2), se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean de resurse si asistenta educational.

ART. 97

(1)Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la activitatile existente in programul Scolii Gimnaziale  nr.1,Fundeni,Structuri  Arondate;

(2)Calitatea de elev se dovedeste prin carnetul de elev, vizat la inceputul fiecarui an scolar de catre director.

ART. 98

(1)Prezenta beneficiarilor primari ai educatiei la fiecare ora de curs sau activitate de gradinita se verifica de fiecare cadru didactic, care consemneaza in catalog in mod obligatoriu fiecare absenta.

(2)Motivarea absentelor se face de catre educatorul/invatatorul/profesorul diriginte al clasei/grupei in ziua prezentarii actelor justificative de catre parinti, tutori, sustinatori legali.

(3)Parintii, tutorii sau sustinatorii legali au obligtia de a prezenta personal educatorului/invataorului/profesorului pentru invatamant prescolar/primar, profesorului diriginte actele justifictive pentru absentele copilului sau;

(4)Actele pe baza carora se face motivareaa absentelor sunt: adeverinta eliberata de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta, certificat medical, foaie de extrnare sau scrisoare medicala eliberata de unitatea sanitara in cazul in care elevul a fost internat.

 • In limita a 20 de ore pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, adresate educatorului, invatatorului sau profesorului diriginte, avizate in prealabil de directorul scolii.

(6)Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre educator/invatator/diriginte pana la sfarsitul semestrului, dupa care vor fi depuse pe baza de semnatura la secretariatul scolii

(7)Nerespectarea termenului prevazut de alin. (6) atrage, de regula, declararea absentelor nemotivate.

(8)Directorul scolii aproba motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele si concursurile scolare la nivel local, zonal, judetean, national si international la cererea scrisa a invatatorilor/profesorilor diriginti/profesorilor indrumatori.

ART. 99

Elevii din Scoala Gimnziala nr.1,Fundeni, retrasi, se pot reinmatricula, la cerere, numai la inceputul anului scolar la aceeasi scoala,nivel,ciclu

ART. 100

Elevii aflati in situatii speciale –cum ar fi nasterea unui copil, detentie, care au persoane in ingrijire, si alte asemenea, sunt sprijiniti sa finalizeze invatamantul obligatoriu.

ART. 101

Nerespectarea de catre elevi a indatoririlor si obligatiilor prevazute la art. 14 din Statutul elevului, se sanctioneaza in conformitate cu art. 16, alin (4), lit a-f, din acelasi statut.

ART. 102

Drepturile, obligatiile, recompensele si sanctiunile beneficiarilor primari ai educatiei sunt cele prevazute in regulmentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni.

CAPITOLUL  II

ACTIVITATEA EDUCATIVA  EXTRASCOLARA

Consiliul Elevilor

ART. 103

(1)In Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, functioneaza Consiliul Elevilor, format din liderii claselor din invatamantul  din invatamantul gimnazial.

(2)Alegerea liderului clasei se face o data pe an, la inceputul semestrului I prin vot secret. Elevii vor fi singurii responsabili de alegerea liderului. Invatatorilor si dirigintilor claselor le este interzis sa influenteze decizia elevilor.

(3)Consiliul Elevilor este structura consultativa si partener al scolii si reprezinta interesele elevilor din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni.

(4)Prin consiliul elevilor, elevii isi exprima opinia in legatura cu problemele care ii afecteaza in mod direct.

(5)Coordonatorul de proiecte si programe coordoneaza activitatea consiliului si tine legatura in corpul profesoral si consiliul elevilor.

(6)Intreaga activitate a consiliului elevilor este reglementata de propriul regulament de organizare si functionare .

ART. 104

Activitatea educativa extrascolara a Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni, este conceputa ca mediu de dezvoltare personala, ca modalitate de formare si intarire a culturii organizationale a unitatii de invatamant si ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, frecventei si performantelor scolare, precum si de remediere a unor problem comportamentale ale elevilor

ART. 105

(1)Activitatea educativa extrascolara din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, se desfasoara in afara orelor de curs

(2)Activitatea educativa extrascolara din scoala se poate desfasura in incinta spatiului scolar, fie in afara acestuia.

ART. 106

(1)Activitatile educative extrascolare desfasurate in scoala pot fi: cultural, civice, artistice, tehnice, aplicative, stiintifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, anteprenoriale, pentru protective civila, de educatie pentru sanatate, de voluntariat.

(2)Activitatile educative extrascolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii, scoli, tabere si caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studio, vizite, ateliere deschise etc.

(3)Activitatea educativa poate fi proiectata atat la nivelul fiecarei grupe/clase de prescolari/scolari, de catre educator, invatator, profesor diriginte, cat si la nivelul unitatii de invatamant de catre coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

              (4)Activitatile educative extrascolare sunt stabilite in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, impreuna cu consiliul elevilor, in conformitate cu optiunile elevilor si ale parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, precum si cu resursele de care dispune scoala.

(5)Pentru organizarea activitatilor extrascolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber care necesita deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie sa se respecte prevederile stabilite de regulamentul aprobat prin ordin al ministrului.

(6)Calendarul activitatilor educative extrscolare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

ART. 107

Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatii de invatamant se centreaza pe:

(a)gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competente cheie;

(b)gradul de responsabilizare si integrare sociala;

 (c)adoptarea unei culture organizationale demne si decente;

(d)gradul de formare a mentalitatii specific invatarii pe tot parcursul vietii;

ART. 108

(1)Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni,Structuri  Arondate se face de catre coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

(2)Raportul anual privind activitatea educativa extrascoalara derulata la nivelul unitatii de invatamant este prezentat si dezbatut in consiliul profesoral si aprobat de consiliul de administratie.

(3)Raportul anual privind activitatea educativa extrascolara derulata la nivelul unitatii de invatamant este inclus in raportul anual privind calitatea educatiei.

CAPITOLUL III

  EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR  IN SCOALA GIMNAZIALA NR.1,FUNDENI

SECTIUNEA 1

EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII. INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE

ART. 109

Evaluarea are la baza identificarea nivelului la care se afla elevul raportat la competentele specifice ale fiecarei discipline in scopul optimizarii invatarii.

ART. 110

(1)In Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, evaluarea se realizeza la nivel de disciplina.

(2)In scoala noastra evaluarea se centreaza pe competente, ofera feed-back real elevilor, parintilor si cadrelor didactice si sta la baza planurilor individuale de invatare.

ART. 111

(1)Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizeaza permanent, pe toata durata anului scolar.

(2)La sfarsitul clasei pregatitoare, evaluarea dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare ale copilului, realizata pe parcursul intregului an scolar, se finalizeza prin completarea unui raport, de catre cadrul didactic responsabil, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei  nationale

ART. 112

(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educatiei si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi:

a)chestionari orale;

b)lucrari scrise;

c)experimente si activitati practice;

d)referate si proiecte:

e)interviuri;

f)portofolii;

g)probe practice;

h)alte instrumente stabilite de comisiile metodice din scoala si aprobate de catre director sau elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale sau Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi.

(2)In invatamantul primar si cel gimnazial din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, elevii vor avea la fiecare disciplina cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru.

ART. 113

Testele de evaluare, lucrarile semestriale scrise (teze), examenele de corigenta se elaboreaza pe baza cerintelor stabilite de programele scolare, parte a Curriculumului national.

ART. 114

(1)Rezultatele evaluarii se exprima prin:

a)aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – nivel prescolar si clasa pregatitoare;

b)calificative - clasele I-IV;

c)note de la 10 la 1 in invatamantul gimnazial.

(2)Rezultatele evaluarii se consemneaza in catalog, cu cerneala albastra, sub forma Calificativ/data sau Nota/data, cu exceptia celor de la invatamantul prescolar, care sunt trecute in raportul anual de evaluare.

ART. 115

(1)Pentru nivelul prescolar, rezultatele evaluarii se comunica si se discuta cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali.

(2)Calificativele/notele acordate se comunica in mod obligatoriu elevilor, se trec in catalog si in carnetul de elev de catre cadrul didactic care le acorda;

(3)Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la lucrarea semestriala (teza), limba si literatura romana si matematica la clasele V-VIII si limba si literatura romana, matematica si istorie/geografie (la alegerea elevului) la clasa a VIII a, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut de planul cadru de invatamant. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care numarul minim de calificative/note este de doua.

(4)Elevii aflati in situatii de corigenta vor avea cu cel putin un calificativ/o nota in plus fata de numarul de calificative/note prevazute de alin.

 (3), ultimul calificativ/ultima nota fiind acordat, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului, cu conditia ca acesta sa fie prezent la ore.

(5)Disciplinele, la care se sutin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele de desfasurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei.

(6)Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizeaza cu elevii intr-o ora speciala dedicata acestui scop si se trec in catalog cu cerneala rosie. Lucrarile semestriale scrise (tezele) se pastreaza la secretariatul scolii, pana la sfarsitul anului scolar.

ART. 116

(1)La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa incheie situatia scolara a elevilor claselor I-VIII in conditiile prezentului regulament.

(2)La sfaristul fiecarui semestru, invatatorul/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecventa si comportarea elevului, respectarea de catre acesta regulamentulor Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni,Calarasi.

(3)La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev.

ART. 117

(1)La fiecare disciplina de studiu media semstriala este calculata din numarul de note prevazut de prezentul regulament.

(2)La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrare scrisa semestriala (teza), media semestriala se obtine din rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(3)Media la evaluarea periodica (media notelor in afara tezei) este media aritmetica a notelor inscrise in catalog ca medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire.

(4)La disciplinele de studiu la care se sustine lucrare scris semestriala (teza), media semestriala se calculeaza astfel: “media semestriala = (3M+T)/4”, unde “M” reprezinta media la evaluarea periodica, iar “T” reprezinta nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (teza). Nota aastfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropit numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(5)Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculate cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost sctutit medical peun semestru la disciplina educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit, devine calificativul/media anuala.

(6)Nota la lucrarea scrisa semestriala (teza) si mediile semestriale si anuale se consemneaza in catalog cu cerneala rosie.

(7)Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotinjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele si de la purtare.

ART. 118

(1)La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina e studiu.

(2)Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplina de studiu se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic, cadrul didactic poate opta pentru unul din cele doua calificative.

(3)Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplina este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic in bza urmatoarelor criterii: a)progresul sau regresul performantei elevului;

b)raportul efort-performanta realizata;

c)cresterea sau descresterea motivatiei elevului;

d)realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic si care au fost aduse la cunostinta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

ART. 119

(1)La clasele I-IV, calificativele semestriale si anuale pe disciplina se consemneaza in catalog de catre invatator/profesor de specialitate. Calificativele la purtare se consemneaza in catalog de catre invatatorul clasei.

(2)La clasele V-VIII, mediile semestriale si anuale pe disciplina se consemneaaza in catalog de catre cadrul didactic care a predate disciplina respective. Mediile la purtare se consemneaza in catalog de catre profesorii diriginti ai claselor.

ART. 120

(1)Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. Acestor elevi nu li se acorda calificative/note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care au fost scutiti medical.

(2)Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport va consemna in catalog, la rubric respective, “scutit medical in semestrul…” sau “scutit medical in anul scolar…”, specificand totodata documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat in dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unitatii de invatamant.

(3)Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absenta la aceste ore se consemneaza in catalog.

(4)Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul didacticle poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea corului etc.

ART. 121

(1)Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor din Scoala Gimnaziala  nr.1,FUNDENI,care doresc ca elevii sa participe la orele de religie, isi exprima optiunea in scris , intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat.

(2)Schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie se face tot prin cerere scrisa adresata unitatii de invatamant.

(3)In situatia in care parintii/tutorii sau sustinatorii legali ai elevului, decid in cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie, situatia scolara a elevului respectiv pentru anul in curs, se va incheia fara disciplina religie.                          (             (4)In mod similar se va proceda si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu I s-au asigurat conditiile necesare pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.

(5)Scoala Gimnaziala nr.1,FUNDENI le va asigura elevilor aflati in situatiile prevazute de alin. (3) si (4) activitati educationale alternative:  pregatirea temelor, auditii muzicale, pictura. Toate aceste tipuri de activitati trebuie sa fie aprobate prin hotarare a consiliului de administratie.

ART. 122

Sunt declarati promovati elevii care, la sfaristul anului scolar, obtin la fiecare disciplina se studiu cel putin media anuala 5,00/calificativul “suficient”, iar la purtare media anuala 6,00/calificativul “sufficient”

ART. 123

Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau la mai multe discipline de studiu din urmatoarele motive:

a)au absentat, motivate si nemoivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-un semestru la disciplinele respective;

b)au fost fost scutiti de frecventa de catre directorul scolii in urma unor solicitari oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri cultural-artistice si sportive, interne sau international, cantonamente si pregatire specializata;

c)au urmat studiile, pentu o perioada de timp, in alte tari;

d)nu au un numar suficient de calificative/note, pentru incheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale sau anuale la diciplinele respective, consemnate in catalog de catre cadrul didactic, din alte motive decat cele de mai sus, neimputabile cadrului didactic de predare.

ART. 124

(1)Elevii declarati amanati pe semestrul I isi vor incheia situatia scolara in primele 4 saptamani de la revenirea la scoala.

(2)Incheierea situatiei scolare a elevilor prevazuti la anin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate in rubrica semestrului I, datate la momentul evaluarii.

(3)Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al II lea, a celor declarati amanati pe semestrul I si care nu si-au incheit situatia scolara conform prevdereilor alin. (1) si (2) sau amanati anual se face intr-o perioada stabilita de consiliul de administratie, inaintea sesiunii de corigente. Elevii amanati, care nu promoveaza la una sau doua discipline de studiu in sesiunea de examene de incheiere a situatiei scolare a elevilor amanati, se pot prezenta in sesiunea de examene de corigenta.

ART. 125

(1)Sunt declarati corigenti elevii care obtin calificativele “insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare, la cel mult doua discipline de studiu.

(2)Pentru elevii declarati corigenti se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada stabilita de minister; consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI  stabileste calendarul sustinerii examenelor de corigenta pentru fiecare disciplina stabilind data si ora.

(3)Parintii, tutorii sau sustinatorii legali vor fi instiintati de situatiile de corigenta prin INSTIINTARE SCRISA.

ART. 126

(1)Sunt declarati repetenti:

a)elevii care au obtinut calificativul “insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de invatmat;

b)elevii care au obtinut la purtare calificativul anual “insuficient”/media anuala mai mica decat 6,00;

 c)elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigenta;

d)elevii amanati care nu se prezinta al sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina;

(2)La sfarsitul clasei pregatitoare si al clasei I, elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat dificultati de invatare, mentionate in raportul de evaluare pentru clasa pregatitoare si evaluarile finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizica, socio-emotionala, cognitiva, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, raman in colectivele in care au invatat si vor intra, pe parcursul anului scolar urmator intr-un program de remediere/recuperare scolara, relizat de invatatorul clasei impreuna cu un specialist de la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Calarasi.

ART. 127

Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, in aceeasi scoala, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut de lege, sau se pot transfera la o alta unitate de invatamant.

ART. 128

(1)Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de invatamant au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de catre director, in cazuri justificate, o singura data.

(2)Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitatii de invatammant, in termen de

24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigenta.

(3)Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar.

(4)Comisia de reexaminare se numeste de catre director si este formata din calte cadre didactice decat cele care u facut examinarea.

ART. 129

(1)Pentru elevii declarati corigenti sau amanati pe an scolar, examinarea se face din toata material studita in anul scolar, conform programei scolare.

(2)Pentru elevii amanati pe un semestru, examinarea in vederea situatiei scolare, se face numai din materia parcursa pe acel semestru.

(3)Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii;

(4)in cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. In situatia transferului elevului la inceputul semestrului al II lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la disciplinele optionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al II lea, devin medii anuale pentru disciplina respective.

(5)In cazul transferului pe parcursul anului scolar, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului isi asuma in scris responsabilitatea insusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pana in momentul transferului, la disciplinele optionale, la unitatea primitoare.

(6)In situatia mentionata la alin. (4), in foaia matricola vor fi trecute si disciplinele optionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de invatammant de la care se transfera, la care are situatia scolara incheiata pe primul semestru, cat si pe cele ale clasei din unitatea de invatamant in care se transfera. In acest caz, media semestriala de la fiecare din aaceste discipline optionale, devine medie anuala.

ART. 130

(1)Obligatia de a frecventa clasele primare si gimnaziale la forma cu frecventa cursuri zi,inceteaza la varsta de 18 ani. Persoanele care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu cel mult 3 ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, la forma de invatamant cu frecventa redusa.

(2)Personele care au depasit cu cel mult 3 ani varsta clasei in care puteau fi inscrise care nu au absolvit invatamantul primar pana la varsta de 15 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei in care putesu fi inscrisi si care nu si-au finalizat invatamantul gimnzial pana la varsta de 19 ani, pot continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul “A doua sansa”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

ART. 131

(1)Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant din alta tara sau la organizatii furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din alte tari, pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa recunoasterea sau echivalarea de catre Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi;

(2)Elevii mentionati la alin. (1) vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora solicita scolarizarea.

(3)Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind evaluarile si frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoasterii si a echivalarii studiilor parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene de diferenta.

(4)Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de catre o comisie formata din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI, din care face parte directorul si un consilier scolar.

(5)Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionta la alin. (4) vor tine cont de: varsta si nivelul dezvoltarii psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea parintilor, de nivelul obtinut in urma unei evaluari orale sumare, de perspectivele de evolutie scolara.

(6)In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris in clasa pentru care opteaza parintii, pe raspunderea acestora, asumata prin semnatura.

(7)Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la unitatea de invatamant la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de invatamant transmite dosarul catre I.S.J. Calarasi, in termen de cel mult 5 zile de la inscrierea elevului ca audient.

(8)In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu au depus dosarul in 30 de zile de la inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau in clasa stabilita de comisia prevazuta la alin. (4).

(9)in termen de maxim 15 zile de la primirea avizului favorabil al Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi privind recunoasterea si echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu toate mentiunile cu privire la activitatea desfasurata – note, absente etc.

(10)in situatia in care studiile facute in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din alte tari, nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial, iar intre ultima clasa echivalata si clasa la care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, in termen de maxim 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii neechivalati sau care nu au fost parcursi ori promovaati.

(11)In contextual prevazut la alin. (10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare format din cadre didactice sic el putin un inspector scolar de specialitate care evalueaza elevul, in termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele din planul cadru de invatammant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse sau promovae. Comisia va functiona in unitatea de invatamant in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa urmatoare ultimei clase promovate, fie prin recunostere si echivalare, fie prin promovarea exammenelor prevazute la alin. (10). Modul de desfasurare si rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-un proces verbal care se pastreaza in unitatea de invatamant in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se aplica si in cazul persoanelor, indiferent de cetatenie sau statut, care solicita continuarea studiilor si inscrierea in sistemul romanesc, care revin in tara fara a prezenta documente care sa ateste studiile efectuate in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul

Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale din alte tari, care nu sunt inscrise in Registrul Special al ARACIP;

(12)Elevul este examint in vederea completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline, din fieare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu promoveaza examenele prevazute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline, acesta este evaluat, dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta, la cel mult doua discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii. Daca parintele, tutorele sau sustinatorul legal solicita reexaminarea in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor primei examinari, se aproba reexaminarea. In cazulin care nu se promoveza nici in urma reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.

(13)Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea in invatamantul romanesc se face conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(14)Copiilor lucratorilormigranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul in invatamantul obligatoriu din Romania.

(15)elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invatamantul romanesc li se aplica prevederile elaborate de Ministerul Educatiei Nationale privind scolarizare elevilor straini in invatamantul preuniversitar din Romania.

ART. 132

(1)Copiilor din Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, care urmeaza sa continue studiile in alte tari pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in scoala de unde pleaca la solicitarea scrisa a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(2)In cazul in care o persoana, indiferent de cetatenie sau statut, solicita inscrierea la Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni dupa inceperea cursurilor noului an scolar, se aplica procedura referitoare la recunoastere si echivalare, si dupa caz, cea prevazuta la articolele precedente, daca nu i se poate echivala anul scolar parcursin strainatate;

(3)In cazul in care revenirea elevului plecat in strainatate pe parcursul anului scolar are loc dupa inceperea cursurilor noului an scolar, se aplica procedura referitoare la recunoasterea si echivalare, si dupa caz, cea prevazuta de articolele precedente, daca nu li se poate echivala anul scolar parurs in strainatate.

ART. 133

(1)Consiliul Profesoral al Scolii Gimnaziale nr.1, valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, in sedinta de inchidere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemneaza in procesul verbal, mentionandu-se numarul elevilor promovati, numarul si numele elevilor corigenti, repetenti, amanti, precum si numele elevilor cu medii la purtare mai mici de 7.00. In baza procesului verbal de sedinta se emite hotararea consiliului profesoral.

(2)Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati, repetenti sau cu medii scazute al purtare se comunica in scris parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali de catre invatator/diriginte, in cel mult 10 zile de la incheiarea cursurilor fiecarui semestru/an scolar.

(3)Pentru elevii corigenti sau amanati invatatorul/dirigintele clasei comunica in scris parintilor, tutorerului sau sustinatorului legal, programul examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei scolare.

(4)Nu pot fi facute publice, fara acordul parinteului, tutorelui sau sustinatorului legal, documentele coresunzatoare elevului documentele corespunzatoare elevului, cu exceptia situatiei prevazute de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicata.

SECTIUNEA a 2 a

 EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT

ART. 134

(1)Examenele organizare la nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI sunt: a)examen de corigenta pentru elevii declarati corigenti la incheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amanati. b)examen de inchiderea a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati;

c)examen de diferenta pentru elevii a caror inscriere in unitatea de invatamant este conditionata de promovarea unor astfel de examene.;

d)Examen  Evaluari  Nationale-metodologii  MEN-II;IV;VI;VIII.

(2)Se interzice organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in prima clasa a invatamantului primar. Examinarea de specialitate, in acest caz, se va face numai in situatia in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal decide inscrierea copilului in clasa intai, respectiv, clasa pregtitoare, inainte de varsta stabilita prin lege si se realizeaza de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationla Calarasi.

ART. 135

(1)Pentru desfasurarea examenelor desfasurate in Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni exista 2 tipuri de probe: scrise si orale.

(2)Directorul unitatii de invatamant stabileste, prin decizie, in baza hotararii Consiliului de Administratie, componeta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Comisia de corigente are un presedinte si cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecare disciplina. Comisia este responsabila si de realizarea subiectelor.

(3)La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeasi specialitate, sau dupa caz, din aceeasi arie curriculara.

(4)Pentru evaluarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didactice este este cel care a predat elevului disciplina in timpul anului scolar.In mod exceptional, in situatia in care intre elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, in comisia de evaluare este numit un alt cadru didactic deaceeasi specialitate, sau, dupa caz, din aceeasi arie curriculara.

ART. 136

(1)Proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minute pentru invatamantul primar si de 90 de minuate pentru invatamantul gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe table sau a primirii de catre elev a foii cu subiectele. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.

(2)Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decat numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare subiect contine doua subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen o singura data.

(3)Fiecare cadru didactic examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi si fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua sau trei probe, rotunjita la nota intreaga cea mai apropiata reprezinta nota finala la exmenul de corigenta, fractiunile de 50 de sutimi rotinjindu-se in favoarea elevului.

(4)Media obtinuta de elev la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Intre notele finale acordate de cei doi examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face presedintele comisiei de examen.

(5)La clasele la care evaluarea se face pe baza calificativelor se procedeaza astfel: dupa corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral, fiecare examinator acorda calificativul sau global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei doi examinatori.

ART. 137

(1)Elevul corigent este declarat promovat la disciplina, daca obtine cel putin calificatativul “suficient”/media 5,00.

(2)Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplia la care sustin examenul de corigenta, cel putin calificativul “suficinet”/medaia 5,00.

(3)Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pentru un an, constituie media anuala a disciplinei respective si intra in claculul mediei generale anuale.

(4)La examenul de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amnati pe semestrul al doilea, media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.

ART. 138

(1)Elevii corigenti sau amanati, care nu se pot prezenta la examene pe motive temeinice , dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai tarziu de inceperea cursurilor noului an scolar.

(2)In situatii exceptionale, respectiv internari in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inpectorul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa inceperea cursurilor noului an scolar.

ART. 139

(1)Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scolare, la examenele pentru elevii amanati si la examenele de corigenta, inclusiv cele de reexaminare, se consemneaza in catalogul de examen de catre cadrele didactice examinatoare si se trec in catalogul clasei de catre secretarul scolii, in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 142, alin. (2), cand rezultatele se consemneaza in catalogul clasei in termen de 5 zile de la afisare.

(2)In catalogul de examen se consemneaza calificativele/notele acordate la fiecare disciplina, nota finala acordata de catre fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului.

(3)Presedintele comisiei de examen preda secretarului scolii toate documentele specific acestor examene: cataloagele de examen, lucrarile scrise si insemnarile elevilor la proba orala. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenului, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute de art. 142, alin. (2).

(4)Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza in arhiva scolii timp de un an.

(5)Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de incheiere a situatiei pentru elevii amanati, preum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza la loc vizibil, a doua zi dupa incheierea sesiunii de examen si se consemneaza in procesul verbal al primei sedine de consiliu profesoral.

(6)Dupa terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situatiei de corigenta sau de reexaminare, invatatorul/profesorul diriginte consemneaza in catalog situatia scoalara a elevilor care au participat la aceste examene.

CAPITOLUL  IV

TRANSFERUL  COPIILOR/ELEVILOR

ART. 140

Elevii Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni,Structurilor Arondate au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de invatamant la alta in conformitate cu prevederile cu OM 5079/2016 si a regulamentului de organizare si functionare al scolii la care se face transferul.

ART. 141

Transferul elevului se face cu aprobarea consiliului de administratie la care se face transferul si cu avizul consultativ  al consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se face trasferul.

ART. 142

(1)In invatamantul prescolar, primar si gimnazial, elevii se pot transfera de la o grupa la alta, de la o clasa la alta, in aceeasi unitate de invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta, in limita efectivelor maxime de prescolari/elevi de la grupa/clasa.

(2)In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limitele efectivelor maxime de prescolari/elevi la grupa/clasa, I.S.J. Calarasi poate aproba depasirea efectivului maxim, in scopul efectuarii transferului.

ART. 143

(1)Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Prin exceptie, transferurile de la nivelul prescolar se pot face oricand in timpul anului scolar, tinand cont de interesul superior al copiului.

(2)Transferul elevilor in timpul semestrului se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii:

 a)la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;

                b)in cazul unei recomandari medicale, efectuata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica

                 c)in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni.

ART. 144

Gemenii, tripletii etc. se pot transfera la clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant.

ART. 145

(1)Elevii din Scoala Gimnaziala nr.1,FUNDENI,Structuri  Arondate se pot transfera in invatamantul particular, cu acordul unitatii primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si functionare a acesteia.

ART. 146

(1)Pentru copii cu cerinte educative speciale, in functie de evolutia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat si invers.

(2)Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de catre parinti, tutori sau sustinatori legali ai copilului si de catre consilierul psihopedgog scolar. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de expertiza din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Calarasi, cu acordul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali.

ART. 147

Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la care se solicita transferul este obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare , situatia scolara a celui transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la primirea situatiei scolare de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient.

TITLUL  VIII

 EVALUAREA SCOLII GIMNAZIALE NR.1,FUNDENI,STRUCTURI  ARONDATE

CAPITOLUL  I

 DISPOZITII GENERALE

ART. 148

Evaluarea institutionala se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, in doua forme fundamentale:

a)inspectia de evaluare institutionala a unitatii de invatamant;

 b)evaluarea interna si externa a calitatii educatiei.

ART. 149

(1)Inspectia de evaluare institutionala a Scolii Gimnaziale NR.1,Fundeni, reprezinta o activitate de evaluare generala a performantelor scolii, prin raportare explicita la politicile educationale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate in functionarea acestora.

(2)Inspectia de evaluare institutionala a Scolii Gimnaziale nr.1 Fundeni, se realizeaza de catre I.S.J. Calarasi si Ministerul Educatiei Nationale prin inspectia scolara generala a unitatii de invatamant, in confrmitate cu reglementarile Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant eleborat de Ministerul Educatiei Nationale.

(3)Conducerea Scolii Gimnaziale nr.1,FUNDENI si personalul didactic nu pot refuza inspectia scolara, cu exceptia situatiilor in care din cauze obiective probate cu acte doveditoare acestia nu-si pot desfasura activitatile profesionale.

CAPITOLUL  II

 EVALUAREA INTERNA A SCOLII GIMNAZIALE  NR.1,FUNDENI

ART. 150

(1)Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru unitatea de invatamant si este centrata permanent pe rezultatele elevilor;

(2)Evaluarea interna se realizeaza potrivit legislatiei in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar;

(3)In conformitate cu prevederile legale, la nivelul Scolii Gimnaziale  NR.1,Fundeni  si a Structurilor  Arondate, se constituie Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC).

(4)Pe baza legislatiei in vigoare, Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare al CEAC.

(5)Intreaga activitate a CEAC se desfasoara in baza propriului ROF .

(4)Conducerea Scolii Gimnaziale  nr.1,Fundeni  este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate.

CAPITOLUL  III

 EVALUAREA EXTERNA A  CALITATII  EDUCATIEI  SCOLII GIMNAZIALE  NR.1,FUNDENI,STRUCTURI  ARONDATE

ART. 151 (1)Evaluarea externa a calitatii eductiei in Scoala Gimnaziala  nr.1,Fundeni se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.

(2)Scoala Gimnziala  nr.1,Fundeni a fost supusa   procesului de evaluare in conditiile legii si a abtinut  acreditarea  ARACIP.

(3)Evaluarea si acreditarea se fac la nivelul Scolii Gimnaziale  nr.1,Fundeni,Structuri  Arondate , conform prevederilor legale.

TITLUL  IX

 PARTENERII EDUCATIONALI

CAPITOLUL I

 DREPTURILE PARINTILOR, TUTORILOR SAU SUSTINATOILOR LEGALI

ART. 152

Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai prescolarului sau elevului sunt parteneri educationali principali  si ai Scolii Gimnaziale NR.1,Fundeni,Structuri  Arondate.

ART. 153

Parintele, tutorele sau sustinatorul legal ai prescolarului/scolarului are acces la toate informatiile legate de sistemul de invtamant care privesc educatia copiilor lor;

ART. 154

Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai prescolarului/elevului au dreptul de a fi sustinuti de sistemul de invatamant, pentru a se educa si de a-si imbunatati aptitudinile de parteneri in relatia famile-scoala;

ART. 155

(1)Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni are obligatia de a informa periodic parintele, tutorele sau sustinatorul legal cu privire la situatia copilului.

(2)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal au dreptul de a primi informatii numai privitoare la propriul copil.

ART. 156

(1)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului are acces in incinta unitatii de invatamant daca:

a)a fost solicitat/programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu cirectorul unitatii de invatamant;

b)desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice;

c)depune o cerere/alt document la secretriatul unitatii de invatamant;

d)participa la intalnirile programate cu educatorul/invatatorul/profesorul diriginte;

(e)participa la actiuni organizate de asociatia de parinti.

(2)Accesul in spatial scolar se face in baza  – Procedurii  de acces in spatial scolar

ART. 157

(1)In Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni este in  curs de legalizare  a  Asociatiei cu personalitate juridica coordonatoare  Presedinta  CRP.

ART. 158

(1)Parintele, tutorelele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa solicitate rezvolvarea unor stari conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unitatii de invatamant implicat, cu educatoare/invatatoarea/profesorul de specialitate/profesorul diriginte, cu directorul unitatii de invatamant. Parintele/tutorerele sau sustinatorul legal al prescolarului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei.

(2)In cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin. (1), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a se adresa in scris I.S.J. Calarasi pentru a media si rezolva situatia conflictuala

CAPITOLUL II

 INDATORIRILE PARINTILOR, TUTORILOR SAU SUSTINATOILOR LEGALI

ART. 159

(1Potrivit prevederilor legale, parintele, tutorerele sau sustinatorul legal are obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului pana la finalizarea studiilor.

(2)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 100 si 1000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii.

(3)Constatarea contraventii si aplicarea amenzilor contravetionale prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar in acesst scop, la sesizarea consiliului de administratie al scolii.

(4)La inscrierea copilului/elevului in Scoala Gimnziala nr.1Fundeni, parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti prescolari/elevi din scoala si gradinita.

(5)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu educatorul/invatatorul/profesorul de specialitate/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatorului/invatatorului/profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura, pe formularul tip redactat la nivel de scoala.

(6)Parintele, tutorele sau sustintorul legal al copilului/elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimonial scolii, cauzate de elev.

(7)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului din invatamantul prescolar/primar are obligatia sa-l insoteasca pana la intrarea in scoala/gradinita, iar la terminarea orelor de curs sa-l preia. In cazul in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfasoare o astfel de activitate, imputerniceste o alta persoana.

(8)Parintele, tutorelele sau sustinatorul legal ale elevului din invatamantul primar sau gimnazial, are obligatia de a solicita, in scris, retragerea elevului in vederea inscrierii acestuia intr-o unitate de invatamant din strainatate.

ART. 160

Se interzice oricaror personae agresarea fizica, psihica, verbal etc., a copiilor/elevilor si a personalului unitatii de invatamant.

ART.161

(1)Respectarea acestui regulament si a Regulamentului cadru de organizare si functionaare a invatamantului preuniversitar este obligatorie pentru parinti, tutori sau sustinatori legali.

(2)Nerespectarea dispozitiilor art. 159, alin (6) si a art. 160 si 161 atrage raspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

CAPITOLUL III

ADUNAREA GENERALA A PARINTILOR

ART. 162

(1)Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copiilor/elevilorde grupa/clasa.

(2)Organizarea si functionarea Adunarii generale a parintilor se fac in baza propriului regulament de organizare si functionare .

CAPITOLUL  IV – COMITETUL DE PARINTI

ART. 163

(1)In Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de parinti.

(2)Modul de organizareai functionare al comitetelor de parinti sunt reglementate de propriul regulament;

CAPITOLUL  V– CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR

ART. 164

(1)La nivelul Scolii Gimnaziale nr.1,Fundeni functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.

(2)Consiliul reprezentativ al parintilor este compus din presedintii comitetelor de parinti de la grupe/clase din GPN;SC.PRIMARA  NR.2,3;SCOALA GIMNAZIALA  NR.1.

(3)Modul de organizareai functionare al comitetelor de parinti sunt reglementate de propriul regulament.

CAPITOLUL  VI – CONTRACTUL EDUCATIONAL

ART. 165

(1)Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii prescolarului/elevilor, in registrul matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor.

ART. 166

(1)Contractul educational este valabil pe toata durata de scolarizare in unitatea de invatamant. In cazul trecerii de la invatamantul prescolar la cele primar, se incheie un nou contract. Contractul incheiat la inceputul clasei pregatitoare este valabil pana la finalizarea ciclului gimnazial.

(2)Eventualele modificari se pot realiza printr-un act additional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational.

ART. 167

(1)Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau sustinator legal, altul pentru unitatea de invatamant si isi produce efectele de la data semnarii.

(2)Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractual educational.

(3)Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractual educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest document.

CAPITOLUL  VII – SCOALA SI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE INTRE UNITATILE DE INVATAMANT SI ALTI PARTENERI EDUCATIONALI

ART. 168

Consiliul local si Primaria Fundeni, precum si reprezentanti ai comunitatii locale colaboreaza cu consiliul de adimistratie si cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unitatii de invatamant.

ART. 169

Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni poate realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri de organizatii in interesul beneficiarilor directi ai educatiei.

ART. 170

Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte institutii sau organisme publice sau private; furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamenlate sau alte tipuri de organizatii, pot organiza la nivel local centre ce comunicare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate nevoilor specific diferitelor grupuri-tinta de interese.

ART. 171

Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni, in conformitate cu legislatia in vigoare, poate initia, in parteneriat cu Primaria Fundeni, cu Asociatia Parintilor din Scoala Fundeni sau cu alte tipuri de asociatii, fundatii si organizatii, in baza hotararii consiliului de administratie activitati de tip “Scoala dupa scoala”.

ART. 172

(1)Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca scop derularea de activitati/programe educationale in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite de scoala.

(2)Activitatile desfasurate in parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electoral, de prozelitism religios si nu pot fi contrare morale sau legilor statului.

(3)Autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile si fondurile necesare pentru implementarea su respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea securitatii copiilor/elevilor si a personalului in perimiterul unitatii.

ART. 173

(1)Scoala Gimnaziala nr.1,Fundeni incheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, unitati medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare institutional al scolii.

(2)Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(3)In cazul derularii unor activitati in afara perimterului unitatii de invatamant, in protocol se va specifica concret carei parti ii revine responsabilitatea asigurarii securitatii copiilor/elevilor.

(4)Bilantul activitatilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul scolii, pe site-ul scolii, prin communicate de presa si prin alte mijloace de informare.

(5)Scoala Gimnaziala NR.1,Fundeni incheie protocoale de parteneriat si poate derula activitati comune cu unitati de invatamant din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii elevilor, respectandu-se legislatia in vigoare.

(6)Reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct in buna derulare a activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant.

TITLUL  X – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART. 174

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau al oricarui fond destinat derularii examenelor/evaluarilor nationale/concursurilor de orice tip.

ART. 175

In Scoala Gimnaziala Nr.1,FUNDENI

 fumatul este interzis, conform legislatiei in vigoare.

ART. 176

In Scoala Gimnaziala nr.1,FUNDENI se asigura dreptul fundamental la invatatura si este interzisa orice forma de discriminare a prescolarilor/elevilor si a personalului din unitate.

ART. 177

La data intrarii in vigoare a prezentului regulamment, orice dispozitie contrara in scoala, se abroga.